Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    váy trong
    (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giày hở gót