Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    váy trong
    (step-ins) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giày hở gót

    * Các từ tương tự:
    step-ins