Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    để giảm điện áp

    * Các từ tương tự:
    step-down transformer