Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

step-down transformer /'step'ʌptræns'fɔ:mə/  

  • Danh từ
    (điện học) máy giảm thế