Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dần dần, từng bước một