Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự kín đáo, sự êm ắng
  the burglars had entered the house by stealth
  tụi trộm đã lẻn vào nhà rất êm ắng

  * Các từ tương tự:
  stealthily, stealthiness, stealthy