Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự kín đáo; bí mật; lén lút
    sự gian xảo