Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thanh gỗ (để làm cửa chớp); tăm (để làm mành mành…)

    * Các từ tương tự:
    slate, slate-blue, slate-club, slate-coloured, slate-cutter, slate-pencil, slater, slather, slatiness