Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều) số lượng to lớn
    Ngoại động từ
    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) tiêu phí vô tội vạ