Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hình đá phiến