Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (to something) khoảng thời gian dẫn tới (một sự việc gì)
  during the run-in to election
  trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử
  (with something) (Mỹ, khẩu ngữ) cuộc cãi nhau; sự bất đồng ý kiến
  have a run-in with somebody
  cãi nhau với ai

  * Các từ tương tự:
  run into