Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có vành; viền vành
  kính gọng đen
  mắt có vành đỏ

  * Các từ tương tự:
  -rimmed