Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (trong các tính từ ghép)
    có vành (theo kiểu nào đó)
    kính có vành thép

    * Các từ tương tự:
    rimmed