Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mũi đan móc
  Động từ
  đan móc
  knit one, purl one
  đan một mũi thường một nũi móc

  * Các từ tương tự:
  purl stitch, purler, purlieu, purlieus, purlin, purloin, purloiner