Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purloiner /pə:'lɔinə/  

  • Danh từ
    kẻ cắp, kẻ trộm