Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mũi đan móc (tạo ra những gờ nổi ở mặt trên)