Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) cú đánh té nhào, cái đẩy té nhào, cái đâm bổ đầu xuống
    to come (takea purler
    đâm bổ đầu xuống, cái ngã lộn tùng phèo