Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chân (của thú có vuốt như mèo, chó…)
  a dog's paw
  chân chó
  (khẩu ngữ, đùa hay nghĩa xấu) bàn tay (người)
  Động từ
  cào (bằng chân có vuốt)
  quẹt móng xuống đất (ngựa)
  cầm lóng ngóng; sờ soạng (người)
  nó không thể gần một phụ nữ mà không sờ soạng chị ta

  * Các từ tương tự:
  pawer, pawkily, pawkiness, pawky, pawl, pawn, pawn-ticket, pawnable, pawnage