Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    hóm hỉnh [một cách] tỉnh bơ