Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pawkiness /'pɔ:kinis/  

  • Danh từ
    sự hóm hỉnh tỉnh bơ