Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật) con cóc, cái ngàm
    (hàng hải) cữ hãm tời