Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pawn-ticket /pɔ:n'tikit/  

  • Danh từ
    biên lai cầm đồ