Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũ) phòng khách (ở nhà riêng)
  (trong từ ghép, chủ yếu Mỹ) hiệu; viện
  an ice-cream parlour
  hiệu kem
  a beauty parlour
  thẩm mỹ viện

  * Các từ tương tự:
  parlour game, parlour-boarder, parlour-maid