Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chọn
  ngày nay ít sinh viên chọn những lớp về khoa học
  opt out of
  chọn cách không tham gia
  I think I'll opt out of this game
  tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cách không tham gia trò chơi này

  * Các từ tương tự:
  optant, optative, optic, optic disk, optic(al), optical, optical art, optical illusion, optically