Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

optical /'ɒptikl/  

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  [thuộc] thị giác
  optical effects and sound effects
  hiệu quả thị giác và hiệu quả âm thanh
  [thuộc] quang học
  optical instruments
  dụng cụ quang học

  * Các từ tương tự:
  optical art, optical illusion, optically