Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

optical illusion /,ɒptikli'lu:ʒn/  

  • Danh từ
    ảo giác quang học
    tôi tưởng là tôi đã thấy ma, nhưng thực ra đó chỉ là một ảo giác quang học