Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

optical art /,ɒptikl'ɑ:t/  

  • Danh từ
    (cách viết khác op art)
    nghệ thuật ảo quang
    xem op art