Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

optative /'ɔptətiv/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) (thuộc) lối mong mỏi
    Danh từ
    (ngôn ngữ học) lối mong mỏi