Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  [thuộc] mắt;[thuộc] thị giác
  the optic nerve
  dây thần kinh thị giác

  * Các từ tương tự:
  optic disk, optic(al), optical, optical art, optical illusion, optically, opticator, optician, opticist