Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    õng ẹo như mèo con (nói về phụ nữ)

    * Các từ tương tự:
    kittenishly, kittenishness