Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng kail) (thực vật)
  cải xoăn
  xem kail

  * Các từ tương tự:
  Kalecki, Micheal, kaleidoscope, kaleidoscopic, kaleidoscopical, kaleidoscopically, kalends, kaleyard