Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kaleidoscopically /kəlaidə'skɒpikli/  

  • Phó từ
    [một cách] biến ảo màu sắc