Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngày đầu tháng ngay sóc (trong lịch La mã cũ)
    on (at) the Greek calends
    không khi nào, không bao giờ, không đời nào