Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kaleidoscopical /kəlaidə'skɔpik/  

  • Tính từ
    (thuộc) kính vạn hoa
    (nghĩa bóng) có nhiều màu sắc biến ảo

    * Các từ tương tự:
    kaleidoscopically