Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thực vật học) cải xoăn
  canh cải, xúp cải; xúp rau
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền ((thường) tiền giấy)

  * Các từ tương tự:
  kailyard