Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kaleidoscopic /kəlaidə'skɒpik/  

  • Tính từ
    biến ảo màu sắc

    * Các từ tương tự:
    kaleidoscopical, kaleidoscopically