Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    [làm] lắc lư nhẹ, lắc lắc nhẹ
    jiggle the key in the lock and see if it'll open the door
    lắc lắc nhẹ chiếc khóa trong ổ khóa, lựa chiều cho khóa mở cửa ra