Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điệu nhảy gích
  (kỹ thuật) cái dưỡng
  Động từ
  (-gg)
  nhảy điệu gích
  nhảy cẫng lên
  nhảy cẫng lên vì kích động

  * Các từ tương tự:
  jigger, jigger-mast, jiggered, jiggery-pokery, jiggle, jiggly, jigsaw