Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    lắc nhẹ; xóc xóc nhẹ

    * Các từ tương tự:
    joggler