Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chạy hoặc đi chầm chậm; người chạy chầm chậm để luyện tập
    máy sắp giấy