Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intelligible /in'telidʒəbl/  

  • Tính từ
    dễ hiểu

    * Các từ tương tự:
    intelligibleness