Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intelligibleness /in'telidʤəblnis/  

  • Danh từ
    tính dễ hiểu ((như) intelligibility)