Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bị thương
  an injured leg
  cái chân bị thương
  bị đối xử bất công
  bị tổn thương
  an injured voice
  giọng nói bị tổn thương
  Danh từ
  (Động từ số nhiều)
  người bị thương (trong tai nạn)
  counting the dead and injured
  đếm số người chết và người bị thương
  on the injured list
  trong danh sách người bị thương