Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều honorariums)
    tiền thù lao