Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Thán từ
  (cũng hello, hullo)
  chào!; này!
  chào, anh khỏe không?
  hallo, can you hear me?
  này anh có nghe rõ tôi nói không?

  * Các từ tương tự:
  halloa, halloo, hallow, Hallowe'en, hallowe'en, hallowed, halloween, hallowmas