Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Ê-cốt) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngày 31 tháng 10; đêm trước ngày lễ các Thánh