Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hallowmas /'hæloumæs/  

  • Danh từ
    ngày lễ các Thánh