Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Hallowe'en /hæləʊ'i:n/  

  • Danh từ
    đêm 31 tháng 10 trước ngày lễ Các thánh

    * Các từ tương tự:
    hallowe'en