Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cạm bẫy (để bẫy thú vật)
  (cũng cotton gin) máy tẽ hạt bông
  rượu gin

  * Các từ tương tự:
  gin rummy, gin-blok, gin-mill, gin-palace, gin-shop, gin-wheel, ginger, ginger group, ginger-ale