Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ginger-ale /,dʒindʒə'eil/